Vòng 17 - Lớp 4 (2010-2011)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: VIOLYMPIC
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:28' 18-03-2012
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 341
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLYMPIC -VÒNG 17 – LỚP 4
Họ và tên : …………………………………………………….
Bài thi số 1 : Chọn các giá trị tăng dần:
1km8cm
50cm
1dm8cm
18dm88cm
38km

85cm
5dm68cm
52km90cm
1 dm15cm
15cm

22dm90cm
70cm
8km
68cm
1km10dm

43cm
2dm11cm
1dm10cm
5km15cm
78cm

Bài thi số 2Bài thi số 3

1/………. ;  …………… ; ……………
2/ Để d130 là số có 4 chữ số nhỏ nhất chia cho 2 và 3 thì d = ………
3/Để 345m là số có 4 chữ số nhất chia cho 2 và 3 thì m = ………..
4/ Tổng 2 số = 3884. Nếu gấp 4 lần số thứ I rồi cộng với số thứ II thì = 9731.Tìm 2 số đó? Số lớn là : ……..; Số bé bé là : …………
5/ Để 202b là số có 4 chữ số chia hết cho 9 thì b = ……….
6/ Để 202b là số có 4 chữ số chia cho 9 dư 3 thì b = …………
7/Tìm tổng 2 số, biết hiệu bằng 432 và hiệu bằng số bé.Tổng hai số là : ………
8/ Để n234 là số có 4 chữ số chia hết cho 9 thì n = ………..
9/ Để n234 là số có 4 chữ số chia cho 9 dư 6 thì n = …………
10/ Có bao nhiêu số chẵn có 5 chữ số đều chia hết chia hết cho 5 ? Có ……….số.
11/ Mẹ mua 48 quả cam, chia đều 6 đĩa; mẹ đặt 4 đĩa lên bàn thờ ông. Hỏi mẹ đặt lên bàn thờ ông …………. quả .
12/ Số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau; số dư là số dư lớn nhất có thể có. Số bị chia là : …..……….
13/Thương hai số = 2010.Giữ nguyên SBC,tăng SClên 6 lần thì thương mới = ……
14/ HCN có P = 124 m ; D = 42m . Diện tích HCN đó là : …………….
BÀI THI SỐ 3 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 1875 : 2 + 125 : 2 =  Câu 2: 634 x 11 - 634 = 
Câu 3: 523 + 6 x 523 + 523 x 3 =  Câu 4: 289 x 45 - 25 x 289 = 
Câu 5: Cho một phép chia hết có thương bằng 7. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta giảm thương xuống 3 đơn vị thì số bị chia giảm 654 đơn vị. Trả lời:Số bị chia cần tìm là . 
Câu 6: Tìm y biết: 28 + y x 3 + 325 = 325 + 28 + 27 x 3 . y = 
Câu 7: Cho số 145, số này sẽ gấp lên bao nhiêu lần nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó. Trả lời : Số này sẽ gấp lên lần. 
Câu 8: 16 x 48 + 8 x 48 + 32 x 14 = 
Câu 9: Cho một phép chia có thương bằng 12. Tìm số bị chia biết rằng nếu ta tăng thương lên 5 đơn vị thì số bị chia tăng 665 đơn vị. Trả lời:  Số bị chia cần tìm là .
Câu 10: Hai bao đựng 40kg gạo. Nếu lấy 5kg ở bao thứ nhất đổ vào bao thứ hai thì số gạo ở hai bao bằng nhau. Tính số gạo ở bao thứ nhất. Trả lời: Số gạo ở bao thứ nhất là kg.

Ý kiến của phụ huynh :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


ĐÁP ÁN VIOLYMPIC -VÒNG 17 – LỚP 4
Bài thi số 1: Chọn các giá trị tăng dần:
15cm< 43cm< 50cm< 68cm < 70cm< 78cm< 85cm< 1dm8cm< 1dm10cm< 1 dm15cm < 2dm11cm < 5dm68cm < 18dm88cm < 22dm90cm< 1km8cm< 1km10dm< 5km15cm < 8km< 38km< 52km90cm.
Bài thi số 2

27 ; 18

155 ; 105

3200 ; 2400

3200 ; 2500

2

210

48

2

25/31
Bài thi số 3

1/3/8 ;  9/20 ; 3
2/ Để d130 là số có 4 chữ số nhỏ nhất chia cho 2 và 3 thì d = 2
3/Để 345m là số có 4 chữ số nhất chia cho 2 và 3 thì