Vòng 4 - lớp 5 - 2012-2013

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:47' 13-10-2012
Dung lượng: 30.2 KB
Số lượt tải: 288
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLYMPIC (Đ1)
LỚP 5 - Vòng 4 – 2012-2013
Họ và tên : ……………………………………….………………….….
Bài 1 : ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP (Chọn đáp án đúng):
Câu 1: 68 km 9m =………...…m. ; Câu 2: 9 km 68 m = ………….. ..m ;
Câu 3: 19m 8cm =……….…cm. ; Câu 4: 5 km 175 m = ……………m. ;
Câu 5: 4km 45m = ……..…m . Số thích hợp để điền vào chỗ...là: ………………….
Câu 6: 15m9cm= ……………cm. ; Câu 7: 4cm 6mm =………………….mm ;
Câu 8: Hãy cho biết có tất cả ………… số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả ………….. số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Câu 10: Hãy cho biết có tất cả ………….. số tự nhiên nhỏ hơn 2012.
Câu 11: Hãy cho biết có tất cả …………. số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012.
Câu 12: Hãy cho biết có tất cả …………. số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 2012.
Câu 13: Với các chữ số 0; 2; 4; 6. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có……………số thỏa mãn đề bài.
Câu 14: Với các chữ số 0; 4; 6; 8.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 1 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có…………….số thỏa mãn đề bài.
Câu 15: Với các chữ số 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có……………số thỏa mãn đề bài.
Câu 16: Với các chữ số 0; 1; 2; 3.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có……………….số thỏa mãn đề bài.
Câu 17: Với các chữ số 1; 2; 3; 4.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có…………….số thỏa mãn đề bài.
Bài 2 : Đỉnh núi trí tuệ:
Câu 1: Tính : : = ………. Số thích hợp để điền vào chỗ.....là: …………………
Câu 2: Phân số thập phân được viết thành số thập phân…….……..
Câu 3: Phân số thập phân được viết thành số thập phân……..……;
Câu 4: Tính : - x = ………………..; Câu 5: Tính : : 3 x = …………… . ; Câu 6: Tính : 1 - : 2 = ………….… . ; Câu 7: Tính : : - 1 = …………….… .
Câu 8: Tính : ( - ) - ( - ) =… …… .. ; Câu 9: Tính : - = ……..…
Câu 10: Tính : : : = ……….… …; Câu 11: Tính : : = … ……………..; Câu 12: Tính : + : = ………….….; Câu 13: Tính : : x = ………………;
Câu 14: Tính : + - = ……………..; Câu 15: Tính : - : 2 = ………………
Câu 16: Tính : ( - ) + ( - ) =… …… .. ; Câu 17: Tính : : = …… ……
Câu 18: Số thập phân gồm chín đơn vị, mười chín phần nghìn là số…………….
Câu 19: Số thập phân có mười chín đơn vị, tám mươi mốt phần trăm là số……………
Câu 20: Số thập phân có ba mươi tư đơn vị, tám phần trăm là số…………….
Câu 21: Hãy cho biết có ……….. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.
Câu 22: Hãy cho biết có …….số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 1981 và nhỏ hơn 1982.
Câu 23: Hãy cho biết có …………. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 10.
Câu 24: Hãy cho biết có ………… số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 68 và nhỏ hơn 70.
Câu 25: Hãy cho biết có ………… số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 18 và nhỏ hơn 21.
Câu 26: Hãy cho biết có …….…. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 97 và nhỏ hơn 100.
Câu 27: Hãy cho biết có ………… số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9