Vòng 4 - lớp 4 - 2012-2013 (Đ2)

Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:58' 15-10-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLYMPIC (Đ2)
LỚP 5 - Vòng 4 – 2012-2013
Họ và tên : ……………………………………….………………….….
Bài 1 : ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP (Chọn đáp án đúng):
Câu 1: 5 km 175 m = ……..…m. ; Câu 2: 4km 45m = ………..m ; Câu 3: 9 km 68 m = ….... ..m
Câu 4: 19m 8cm=……...….cm. ;Câu 5: 68km9m=……………m. ; Câu 6: 15m9cm= ……………cm.
Câu 7: 4cm 6mm =……….mm Số thích hợp để điền vào chỗ…là: …………..
Câu 8: Với các chữ số 0; 4; 6; 8.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 1 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có………….…số thỏa mãn đề bài.
Câu 9: Với các chữ số 0; 1; 2; 3.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có……………số thỏa mãn đề bài.
Câu 10: Với các chữ số 1; 2; 3; 4.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có…………số thỏa mãn đề bài.
Câu 11: Với các chữ số 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có…………….số thỏa mãn đề bài.
Câu 12: Với các chữ số 0; 2; 4; 6. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có……………số thỏa mãn đề bài.
Câu 13: Hãy cho biết có tất cả ……………… số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Câu 14: Hãy cho biết có tất cả ……………… số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Câu 15: Hãy cho biết có tất cả ………………. số tự nhiên nhỏ hơn 2012.
Câu 16: Hãy cho biết có tất cả ………………. số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 2012.
Câu 17: Hãy cho biết có tất cả ……………….. số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012.
Bài 2 : Đỉnh núi trí tuệ:
Câu 1: Tính : : = …… …………. ; Câu 2: Tính : : = …… ……………….
Câu 3: Tính : - x = …… ………. ; Câu 4: Tính : : 3 x = …… …………..
Câu 5: Tính : 1 - : 2 = …… ……… ; Câu 6: Tính : : - 1 = …… …………
Câu 7: Tính : : : = …… ……. ; Câu 8: Tính : : = …………….……..
Câu 9: Tính : + : = ………….. ; Câu 10: Tính : : x = ………………….
Câu 11: Tính : + - = …………. ; Câu 12: Tính : - : 2 = ………………….
Câu 13: Tính : ( - ) - ( - ) =… ………; Câu 14: Tính : - = ……………
Câu 15: Tính : ( - ) + ( - ) =… ……………;
Câu 16: Phân số thập phân được viết thành số thập phân là : ……………….……
Câu 17: Phân số thập phân được viết thành số thập phân là : …………………..
Câu 18: Số thập phân gồm chín đơn vị, mười chín phần nghìn là số…………………
Câu 19: Số thập phân có mười chín đơn vị, tám mươi mốt phần trăm là số……………..
Câu 20: Số thập phân có ba mươi tư đơn vị, tám phần trăm là số………………….
Câu 21: Hãy cho biết có ………….. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.
Câu 22: Hãy cho biết có …………… số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.
Câu 23: Hãy cho biết có ………….. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 10.
Câu 22: Hãy cho biết có ………….. số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 9 và nhỏ hơn 10.
Câu 25: Hãy cho biết có …………. số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Câu 26: Hãy cho biết có …………. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 18 và nhỏ hơn 21.
Câu 27: Hãy cho biết có …………. số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25.
Câu 28: Hãy