Vòng 4 - lớp 4 - 2012-2013 (Đ2)

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn: ViOlympic
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:58' 15-10-2012
Dung lượng: 29.0 KB
Số lượt tải: 93
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI VIOLYMPIC (Đ2)
LỚP 5 - Vòng 4 – 2012-2013
Họ và tên : ……………………………………….………………….….
Bài 1 : ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP (Chọn đáp án đúng):
Câu 1: 5 km 175 m = ……..…m. ; Câu 2: 4km 45m = ………..m ; Câu 3: 9 km 68 m = ….... ..m
Câu 4: 19m 8cm=……...….cm. ;Câu 5: 68km9m=……………m. ; Câu 6: 15m9cm= ……………cm.
Câu 7: 4cm 6mm =……….mm Số thích hợp để điền vào chỗ…là: …………..
Câu 8: Với các chữ số 0; 4; 6; 8.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 1 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có………….…số thỏa mãn đề bài.
Câu 9: Với các chữ số 0; 1; 2; 3.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có……………số thỏa mãn đề bài.
Câu 10: Với các chữ số 1; 2; 3; 4.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có…………số thỏa mãn đề bài.
Câu 11: Với các chữ số 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có…………….số thỏa mãn đề bài.
Câu 12: Với các chữ số 0; 2; 4; 6. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có……………số thỏa mãn đề bài.
Câu 13: Hãy cho biết có tất cả ……………… số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Câu 14: Hãy cho biết có tất cả ……………… số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012.
Câu 15: Hãy cho biết có tất cả ………………. số tự nhiên nhỏ hơn 2012.
Câu 16: Hãy cho biết có tất cả ………………. số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 2012.
Câu 17: Hãy cho biết có tất cả ……………….. số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012.
Bài 2 : Đỉnh núi trí tuệ:
Câu 1: Tính : : = …… …………. ; Câu 2: Tính : : = …… ……………….
Câu 3: Tính : - x = …… ………. ; Câu 4: Tính : : 3 x = …… …………..
Câu 5: Tính : 1 - : 2 = …… ……… ; Câu 6: Tính : : - 1 = …… …………
Câu 7: Tính : : : = …… ……. ; Câu 8: Tính : : = …………….……..
Câu 9: Tính : + : = ………….. ; Câu 10: Tính : : x = ………………….
Câu 11: Tính : + - = …………. ; Câu 12: Tính : - : 2 = ………………….
Câu 13: Tính : ( - ) - ( - ) =… ………; Câu 14: Tính : - = ……………
Câu 15: Tính : ( - ) + ( - ) =… ……………;
Câu 16: Phân số thập phân được viết thành số thập phân là : ……………….……
Câu 17: Phân số thập phân được viết thành số thập phân là : …………………..
Câu 18: Số thập phân gồm chín đơn vị, mười chín phần nghìn là số…………………
Câu 19: Số thập phân có mười chín đơn vị, tám mươi mốt phần trăm là số……………..
Câu 20: Số thập phân có ba mươi tư đơn vị, tám phần trăm là số………………….
Câu 21: Hãy cho biết có ………….. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.
Câu 22: Hãy cho biết có …………… số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 9.
Câu 23: Hãy cho biết có ………….. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 8 và nhỏ hơn 10.
Câu 22: Hãy cho biết có ………….. số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 9 và nhỏ hơn 10.
Câu 25: Hãy cho biết có …………. số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 10 và nhỏ hơn 11.
Câu 26: Hãy cho biết có …………. số thập phân có 1 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 18 và nhỏ hơn 21.
Câu 27: Hãy cho biết có …………. số thập phân có 2 chữ số ở phần thập phân mà lớn hơn 24 và nhỏ hơn 25.
Câu 28: Hãy