Đáp án ViOlympic - Vòng 3 - Lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
Nguồn:
Người gửi: Phạm Xuân Toạn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:21' 14-10-2013
Dung lượng: 178.0 KB
Số lượt tải: 600
Số lượt thích: 0 người
ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 5 - Vòng 3 (Đ1) – 2012-2013
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn ) (10đ)

BÀI 2 : Chọn các giá trị bằng nhau : (10đ)

BÀI THI SỐ 3 : A - Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! (23đ)
Câu 1: + : > Câu 2: > Câu 3: =
Câu 4:− × > Câu 5: < Câu 6: =
Câu 7: > Câu 8:+ : < Câu 9: < Câu 10:+ 1 - = Câu 11: = Câu 12:- × = Câu 13:− = Câu 14: > Câu 15:− = Câu 16:- - > Câu 17:  −   −  > Câu 18:× − = Câu 19:1 × 1 − < Câu 20:  +   = ; Câu 21:   =
Câu 22: < Câu 23:× : <
B - Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! (8đ)
Câu 1: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( Mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa ? Trả lời : Số gạo còn lại đủ ăn trong ngày nữa.12
Câu 2: Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Trả lời: Nếu xe đi, tiêu thụ hết 16l xăng thì đi được km.200
Câu 3: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế? Trả lời: Mỗi ngày xưởng phải đóng được bộ. 18
Câu 4: Một đội công nhân 10 người trong một ngày đào được 36m mương. Hỏi với mức đào như vậy thì 25 người trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ?
Trả lời: 25 người trong một ngày đào được m. 90
Câu 5: Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng số lớn.Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 1206
Câu 6: Hiệu của 2 số bằng 186. Số bé bằng số lớn. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là 465
Câu 7: Bạn An mua hai tá bút chì hết 30000 đồng. Hỏi bạn Minh mua 8 cái bút chì như thế hết bao nhiêu tiền? Trả lời: Bạn Minh mua 8 cái bút chì hết đồng. 10 000
Câu 8: Theo dự định, một xưởng một phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bạn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kỹ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch? Trả lời: Xưởng hoàn thành kế hoạch trong ngày. 18
C – Trình bày bài giải các bài toán sau: (4đ)
Câu 1: Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?( Mức ăn của mỗi người như nhau) Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong ngày. 16


ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 5 - Vòng 3 (Đ2) – 2012-2013
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần : ( từ bé đến lớn ) (10đ)

BÀI 2 : Chọn các giá trị bằng nhau : (10đ)

BÀI THI SỐ 3 : A - Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! (23đ)
Câu 1:− × > Câu 2: < Câu 3: =
Câu 4: < Câu 5:+ 1 - = Câu 6: =
Câu 7:- × = Câu 8:− = Câu 9: >
Câu 10: < Câu 11:× : < Câu 12:+ : > Câu 13: > Câu 14: = Câu 15:- - > Câu 16:  −   −  > Câu 17: > Câu 18:+ : < Câu 19:− = Câu 20:× − = Câu 21:1 × 1 − <
Câu 22:  +   = ; Câu 23:   =
B - Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! (