Gốc > Mục:Đề thi > Mục:Lớp 5 > Mục:Toán học >
title:ĐÈ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC-Lớp 5- Vòng 26/ 2009-2010
date:13-12-2010
sender:Phạm Xuân Toạn
source:
type:doc
ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5
VÒNG 26 - Đề 1
Họ và tên : ……………………………………………………. Lớp:………………………;Trường:………………………………………………….
I- Phần trắc nghiệm : ( Điền số thích hợp )
1/ Chọn theo thứ tự tăng dần:
2 giờ 10 phút
45 phút x 2
1 ngày
5 phút
0,5 giờ

 giờ
4,2 giờ
20 phút
3 giờ45phút : 3
3 giờ 15 phút

5 giờ
15 giây
6 giờ
120 phút
4 giờ 10 phút

15 phút
2,5 giờ
1 giờ 20 phút
15 giờ
30 giây

*……………….<………………..<……………..…<…………………..<………………. <……………….. < ……………… <…………….. <……………… < ………………. <……………….. < ……………… <…………….. <……………… <………………. <……………….. < ……………… <…………….. <……………… <………………
2/ Có tất cả …………….. số số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9 .
3/ Làm 1 sản phẩm hết 1 giờ 15 phút. Làm 9 sản phẩm hết ……… giờ ………. phút .
4/ Đi từ A đến B mất 2 giờ 45. Nghỉ 20 phút. Đến B lúc 11 giờ 10 phút.
Xuất phát từ A lúc ……….. giờ……… phút.
5/ Lúc 8 giờ 30 phút, một người phải có mặt ở cơ quan để họp. Người đó đi hết 45 phút. Hỏi người đó phải xuất phát từ A lúc ……. giờ………. phút, để đến sớm 15 phút .
6/ Đi từ A đến B trong 6 giờ; 4 giờ đầu vận tốc là 48km/giờ; 2 giờ sau vận tốc là 42km/giờ. Vận tốc trung bình = ……… km/giờ.
7/ Lúc 7 giờ một người đi từ A - B với vận tốc 50 km/giờ; sau đó 15 phút, 1 người khác đi từ B - A với vận tốc 40 km/giờ. Họ gặp nhau lúc 9 giờ 15 phút.
Tính quãng đường AB=………….km.
8/ Lúc 7 giờ, một người đi từ A-B với vận tốc 40 km/giờ; sau 15 phút,1 người khác cũng xuất phát từ A đuổi theo với vận tốc 50 km/giờ.
Đến ….. giờ…… phút, thì người đó đuổi kịp.
9/ Lúc 6 giờ, một người đi từ A-B với vận tốc 40 km/giờ; sau 15 phút,1 người khác cũng đi từ A đuổi theo với vận tốc = ………….km/giờ. Biết đến 7 giờ 15 phút thì người đó đuổi kịp.
10/ Để đánh số trang quyển sách dày 300 trang người ta phải dùng tất cả …….c/số .
II- Phần tự giải : ( Trình bày bài giải )
1/ Một thuyền máy đi ngược dòng từ A-B mất 5 giờ 30 phút; Biết vận tốc của thuyền khi nước lặng là 7,2 km/giờ và vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ.
Tính quãng đường AB ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2/ Khi đặt tính thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 208, một bạn học sinh đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên nên tìm được tích sai là 2860. Em hãy tìm tích đúng.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
3/ b- Biết diện tích HT = 47,1 cm.
Tính diện tích hình vuông ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ý kiến của phụ huynh :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........
ĐỀ THI VIOLYMPIC - LỚP 5
VÒNG 26 - Đề 2
Họ và tên : ……………………………………………… Lớp:………………………;Trường:…………………………………………………….
I- Phần trắc nghiệm : ( Điền số thích hợp )
1/ Chọn theo thứ tự tăng dần:
50 phút
15 phút
3giờ 15 phút
2,5 giờ
1 giờ 10 phút

4,2 giờ
5 giờ
30 giây
45 phút x 2
3,5 giờ

10 giờ
15 giây
10 phút
1,5 giờ x 3
3giờ20phút : 2

1giờ 20phút
3 giờ
2 giờ 15 phút
1 giờ
5,5 giờ

*……………….<………………..<……………..…<…………………..<………………. <……………….. < ……………… <…………….. <……………… < ………………. <……………….. < ……………… <…………….. <……………… <………………. <……………….. < ……………… <…………….. <……………… <………………
2/ Lúc 6 giờ, một người đi từ A-B với vận tốc 40 km/giờ; sau 30 phút,1 người khác cũng xuất phát từ A đuổi theo với vận tốc 50 km/giờ.
Đến ……… giờ…….. phút, thì người đó đuổi kịp.
3/ Lúc 6 giờ, một người đi từ A-B với vận tốc 30 km/giờ; sau 30 phút,1 người khác cũng đi từ A đuổi theo với vận tốc = ……….km/giờ. Biết đến 7 giờ 15 phút thì người đó đuổi kịp.
4/ Đi từ A đến B trong 5 giờ; 3 giờ đầu đi với vận tốc 40km/giờ; 2 giờ sau đi với vận tốc 45km/giờ.
Vận tốc trung bình = …………