Gốc > Mục:ĐỀ THI VIOLYMPIC > Mục:Đề thi và đáp án lớp 5 >
title:Đề thi và đáp án Violympic- (v26-30)Lớp 5 - 2009-2010
date:19-08-2011
sender:Phạm Xuân Toạn
source:
type:doc
ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VIOLYMPIC
LỚP 5 - NĂM HỌC 2009-2010
( Vòng 26 - 30 )
VÒNG 26
BÀI 1 : Chọn theo thứ tự tăng dần :
* 1phút <90 giây <5 phút <10 phút <15 phút < 20 phút < 0,5 giờ < 1 giờ < 3h45 : 3 < 3h20 : 2 <2h15 <2,5giờ < 3giờ < 3,5 giờ <4giờ < 4h5 < 4h10 < 4,2giờ < 5giờ < 8giờ.
* 15 giây < 30 giây < 1 phút < 90 giây < 180 giây < 5 phút < 0,6 giờ < 15 phút x 3 < 50 phút < 1h20 < 120 phút < 2h15 < 2,5 giờ < 3 giờ < 3,5 giờ < 4,2 giờ < 1,5 giờ x 3 < 6 giờ < 6,5 giờ < 8giờ.
* 15 giây < 30 giây < 10 phút < 15 phút < 50 phút < 1 giờ < 1h10 < 1h20 < 45 phút x 2 < 3h20 : 2 < 2h15 < 2,5 giờ < 3 giờ < 3h15 < 3,5 giờ < 4,2 giờ < 1,5 giờ x 3 < 5 giờ < 5,5 giờ < 10 giờ.
* 15 giây < 30 giây < 5 phút <15 phút < 20 phút < 0,5 giờ <  giờ < 3h45 : 3 < 1h20 < 45 phút x 2 < 120 phút < 2h10 < 2,5 giờ < 3h15 < 4h10 < 4,2 giờ < 5 giờ < 6 giờ < 15 giờ < 1 ngày.
BÀI 2 : Thỏ tìm cà rốt :
1/ Có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 2 và 5 ? ( 900 )
2/ Có tất cả bao nhiêu số số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 5 ? ( 900 )
3/ Có tất cả bao nhiêu số số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 5 ? ( 900 )
4/ Có tất cả bao nhiêu số số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9 ? ( 500 )
5/ Có tất cả bao nhiêu số số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 9 ? ( 500 )
6/ Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; 4 … Hãy cho biết chữ số 0 ở hàng chục của số 500 là chữ số thứ bao nhiêu trong dãy số ? ( 2494 ) 7/ Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1; 2; 3; 4 … Hãy cho biết chữ số 8 ở hàng trăm của số 868 là chữ số thứ bao nhiêu trong dãy số ? ( 2494 ) 8/ Tổng hai số bằng 88,36 nếu tăng số thứ nhất lên 2,5 lần và số thứ 2 tăng lên 3 lần thì tổng sẽ bằng 255,33. Tìm hai số đó? (Như v25: 19,5 ; 68,86 ) 9/ Hãy cho biết dãy STN liên tiếp 1; 2; 3 … 1000 có tất cả bao nhiêu c/số?(2893) 10/Khi thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 2009 bạn Hà đã sơ ý quên viết 2 chữ số 0 của số 2009 nên tích giảm đi 346500 đơn vị. Tìm tích đúng.(351575) 11/ Khi đặt tính thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 208, một học sinh đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên nên tìm được tích sai là 2860. Em hãy tìm tích đúng. (286 x 208 = 59488) 12/ Khi đặt tính thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 308, một học sinh đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên nên tìm được tích sai là 1925. Em hãy tìm tích đúng. (175 x 308 = 53900) 13/ Khi đặt tính thực hiện phép nhân một số tự nhiên với 136, một học sinh đã sơ ý đặt các tích riêng thẳng cột với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên nên tìm được tích sai là 4860. Em hãy tìm tích đúng. (136 x 486 = 66096) 14/ Tính diện tích hình tròn biết nếu bán kính hình tròn tăng thêm 10% thì diện tích hình tròn mới là 124,025 cm2. ( 102,5 cm ( S tăng 21% ) ) 15/ Tính diện tích hình tròn biết nếu bán kính hình tròn tăng thêm 20% thì diện tích hình tròn tăng thêm 56,54 cm2. ( 128,5 cm ( S tăng 44% ) ) 16/Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó 50% thì được hình vuông mới có diện tích là 193,5 cm2. (193,5 : 9 x4 = 193,5:2,25(lần)= 86 (cm))
17/Tìm diện tích một hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó thêm 20% thì diện tích tăng là 142