Gốc > Mục:ĐỀ THI VIOLYMPIC > Mục:Đề thi và đáp án lớp 5 >
title:Vòng 4 - lớp 5 - 2012-2013
date:14-10-2012
sender:Phạm Xuân Toạn
source:ViOlympic
type:doc
VÒNG 4 – LỚP 5 (2012-2013)
Bài 1 : Chọn đáp án đúng:
Câu 1: 5 km 175 m = ………m. (5000175) ; Câu 2: 4km 45m = …m (4000045)
Câu 3: 68km 9m=…m. Số thích hợp để điền vào chỗ..là: (68009) ; Câu 4: 9 km 68 m = ….. ..m (9068)
Câu 5: 19m 8cm=…cm. Số thích hợp để điền vào chỗ…là: (1908)
Câu 6: 4km45m=….m. Số thích hợp để điền vào chỗ…là: (4000045)
Câu 7: 15m9cm= …cm. Số thích hợp để điền vào chỗ…là: (150009)
Câu 8: 68km9m=…m. Số thích hợp để điền vào chỗ…là: (68009)
Câu 9: 4cm 6mm =…mm Số thích hợp để điền vào chỗ…là: ………… (406)
Câu 10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số nhỏ hơn 2012. Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài(506)
Câu 11: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số nhỏ hơn 2012. Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài(506)
Câu 12: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2012. Trả lời : Có..số thỏa mãn đề bài.(2012)
Câu 13: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 2012? Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài. (1006)
Câu 14: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 2012? Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài. (1006)
Câu 15: Với các chữ số 0; 2; 4; 6. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài.(24)
Câu 16: Với các chữ số 0; 4; 6; 8.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 1 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài.(18)
Câu 17: Với các chữ số 2; 4; 6; 8. Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 mặt chữ số đã cho mà có 3 chữ số ở phần thập phân? Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài.(24)
Câu 18: Với các chữ số 0; 1; 2; 3.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có..số thỏa mãn đề bài.(18)
Câu 19: Với các chữ số 1; 2; 3; 4.Hỏi lập được bao nhiêu số thập phân có đủ mặt 4 chữ số đã cho mà có 2 chữ số ở phần nguyên? Trả lời: Có…số thỏa mãn đề bài.(24)
Bài 2 : Đỉnh núi trí tuệ:
Câu 1: Tính : : = …… (3) ; Câu 2: Phân số thập phân được viết thành số thập phân…(86,89 )
Câu 3: Phân số thập phân được viết thành số thập phân….(0,068)
Câu 4: Tính : - x = …… (5/12) ; Câu 5: Tính : : 3 x = …… (1/24)
Câu 6: Tính : 1 - : 2 = …… (3/4 ) ; Câu 7: Tính : : - 1 = …… (1/5 )
Câu 8: Tính : ( - ) - ( - ) =… …… (6) ; Câu 9: Tính : - = …… (5/4)
Câu 10: Tính : : : = …… (6) ; Câu 11: Tính : : = …… (10/7)
Câu 12: Tính : + : = …… (11/6) ; Câu 13: Tính : : x = …… (4/15)
Câu 14: Tính : + - = …… (7/12) ; Câu 15: Tính : - : 2 = …… (1/4)
Câu 16: Tính : ( - ) + ( - ) =… …… (8) ; Câu 17: Tính : : = …… (8/3)
Câu 18: Số thập phân gồm chín đơn vị, mười chín phần nghìn là số….(9,019)
Câu 19: Số thập phân có mười chín đơn vị, tám mươi mốt phần trăm là số….(