Gốc > Mục:ĐỀ THI VIOLYMPIC > Mục:Đề thi và đáp án lớp 5 >
title:Vòng 11 - Lớp 5 - 2012-2013 (3)
date:17-01-2013
sender:Phạm Xuân Toạn
source:ViOlympic
type:doc
VÒNG 11 – LỚP 5 – 16-01-2013
BÀI THI SỐ 1: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 80% của 24 = 19,2
Câu 2: Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 1,8dm; chiều cao 16cm bằng 1,44
Câu 3: 125% của một số bằng 86,8 thì số đó là 69,44
Câu 4: Hai số có tổng bằng 486,9. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. Vậy số thứ hai là 216,4
Câu 5: Một cửa hàng mua vào một sản phẩm giá 40000 đồng. Cửa hàng bán ra được lãi 20% giá bán sản phẩm đó. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu khi bán sản phẩm đó? Trả lời: Cửa hàng được lãi đồng. 10 000
Câu 6: Một cửa hàng bán một sản phẩm với giá 36000 đồng. Biết cửa hàng đó bán được lãi 20% tiền vốn mỗi sản phẩm. Hỏi cửa hàng đó bán được lãi một sản phẩm bao nhiêu tiền? Trả lời: Cửa hàng bán được lãi một sản phẩm đồng. 6000
Câu 7: Cho một hình chữ nhật có chu vi bằng 62cm. Biết nếu giảm chiều dài đi 2,5cm và tăng chiều rộng thêm 2,5cm thì ta sẽ được một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đã cho. Trả lời: Diện tích hình chữ nhật đã cho là 234
Câu 8: Tìm một số tự nhiên có 2 chữ số, biết số đó bằng 9 lần tổng 2 chữ số của số đó. Trả lời: Số đó là 81
Câu 9: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448. Vậy số A là 19,68
Câu 10: Cho một hình vuông, biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 4cm thì diện tích giảm đi 184.  Vậy diện tích hình vuông đã cho là 625
BÀI THI SỐ
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 20% của một số bằng 8,6 thì số đó là 43
Câu 2: 125% của160 = 200
Câu 3: 125% của một số bằng 86,8 thì số đó là 69,44
Câu 4: Số tự nhiên bé nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 21 là số 1389
Câu 5: Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 26 là số 9743210
Câu 6: Cho một hình vuông có chu vi bằng 96cm. Tăng cạnh hình vuông đó thêm 10% ta được hình vuông mới.  Vậy chu vi hình vuông mới là cm. 105,6
Câu 7: Một cửa hàng mua vào một sản phẩm giá 40000 đồng. Cửa hàng bán ra được lãi 20% giá bán sản phẩm đó. Hỏi cửa hàng được lãi bao nhiêu khi bán sản phẩm đó? Trả lời: Cửa hàng được lãi đồng.  10 000
Câu 8: Cho một hình vuông, biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 4cm thì diện tích giảm đi 184.  Vậy diện tích hình vuông đã cho là 625
Câu 9: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B; Sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448. Vậy số A là 19,68
Câu 10: Cho 3 số có tổng bằng 465. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2 ; số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 5 ta được 3 tích bằng nhau.  Vậy số thứ hai là 150
Câu 3: 198,1 – 34,6 × 0,45 =  182,53
Câu 7: Hai số có tổng bằng 296,1. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4; số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau.  Vậy số thứ nhất là164,5
Câu 10: Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B; Sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332 Vậy số A là 24,68
BÀI THI SỐ
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 80% của 24 = 19,2
Câu 2: 125% của một số bằng 86,8 thì số đó là 69,44
Câu 3: 25% của 1= 0,25
Câu 4: Số tự nhiên lớn