Gốc > Mục:ĐỀ THI VIOLYMPIC > Mục:Đề thi và đáp án lớp 4 >
title:Vòng 15 - Lớp 4 - 2012-2013
date:11-03-2013
sender:Phạm Xuân Toạn
source:ViOlympic
type:doc
ĐÁP ÁN VÒNG 15 – LỚP 4 – (2012 – 2013) – 06-3 -2013
BÀI THI SỐ 1 : Vượt chướng ngại vật


BÀI THI SỐ 2 : Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: 658 x 19 + 658 x 81
Câu 2: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp:    1; 2; 3; 4; 5; …; 100; 101  Dãy trên có bao nhiêu số chẵn?  Trả lời:  Dãy trên có số chẵn. 
Câu 3: Con trâu nặng 240 kg, con bò kém con trâu 85 kg và hơn con lợn 73 kg. Hỏi cả ba con đó nặng bao nhiêu ki-lô-gam?  Trả lời: Cả ba con đó nặng kg. 
Câu 4: 6km 4dam + 5hm 3m = m
Câu 5: 3 yến 6 hg + 44 g = g 
Câu 6: 555 x 3 + 555 x 8 - 555 = 
Câu 7: Số nhỏ nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 là số 
Câu 8: Tính tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68. Trả lời: Tổng 50 số chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 68 bằng 
Câu 9: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà tổng của tử số và mẫu số của mỗi phân số đó bằng 2013? Trả lời: Có phân số thỏa mãn đề bài.
Câu 10: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không chia hết cho 5? Trả lời: Có số có 3 chữ số không chia hết cho 5.
Bài 3 : Cóc vàng tài ba