Gốc > Mục:ĐỀ THI VIOLYMPIC > Mục:Đề thi và đáp án lớp 5 >
title:Vòng 17 - Lớp 5 - 28-3-2013 (Cấp Tỉnh)-1
date:29-03-2013
sender:Phạm Xuân Toạn
source:ViOlympic
type:doc
VÒNG 17 – LỚP 5 – 28-3-2013

* BÀI 1 : Đi tìm kho báu:
1/ Tìm số tự nhiên có 3 chữ số, biết số đó bằng 11 lần tổng các chữ số của nó. Số đó là:……….
2/ Tìm số có 4 chữ số a63b, biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia cho 5 dư 1. Số đó là:……….
3/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 2013 chia hết cho 5?
Trả lời: Có tất cả ………………. số thỏa mãn đề bài.
4/ Tìm một phân số, biết nếu thêm 8 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1, còn nếu chuyển 1 đơn vị từ mẫu số lên tử số ta được phân số mới có giá trị bằng . Phân số đó là: ………………
5/ Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà các chữ số của những số đó đều nhỏ hơn 5?
Trả lời: Có tất cả ………………. số thỏa mãn đề bài.
6/ Lớp 5A có 40% số học sinh là nữ, số còn lại là học sinh nam. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là 8 bạn. Lớp 5A có :………….. bạn.
* BÀI 2 : Cóc vàng tài ba:
1/ Cho A = 1 + 11 + 111 + 1111 + ….. + 111…11.(số hạng cuối được viết bởi 30 chữ số 1). A chia cho 9 có số dư là :……… a/ 6 ; b/ 5 ; c/ 4 ; d/ 3
2/ Tìm một số thập phân A, biết chuyển dấu phẩy của số A sang trái một hàng ta được số B, sang phải 1 hàng ta được số C và A + B + C = 221,445. Số thập phân A là:… a/ 20,05 ; b/ 19,95 ; c/ 1,995 ; d/ 2,005
3/ Tổng của một số tự nhiên và một số thập phân bằng 2025,13. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4018. Vậy số mtự nhiên đó là:….. a/ 2013 ; b/ 2005 ; c/ 1995 ; d/ 2015
4/ Một người đi từ A đến B mất 3 giờ với vận tốc 40km/giờ. Lúc đi từ B về A, người đó đi mất 2 giờ. Tính vận tốc trung bình người đó đã đi trên cả quãng đường cả đi lẫn về. Vận tốc trung bình người đó đã đi trên quãng đường cả đi lẫn về là:… a/ 24km/giờ ; b/ 50km/giờ ; c/ 96km/giờ ; d/ 48km/giờ.
5/ Cho T = 2 x 2 x 2 x … x 2 x 2 (tích có 2013 thừa số 2). T có chũa số tận cùng là: a/ 2 ; b/ 4 ; c/ 6 ; d/ 8
6/ Giá của một chiếc điện thoại sau khi hạ giá bán 2 lần, mỗi lần 10% so với giá bán lần trước là 9720000 đồng .
Giá bán ban đầu của chiếc điện thoại đó là :….. a/11000000 ; b/ 12000000 ; c/ 12500000 ; d/ 11500000
7/ Trung bình cộng của số A và B là 432,5 ; trung bình cộng của số A và C là 368; trung bình cộng của số B và C là 421,5. Vậy số B là :….. a/ 486 ; b/ 379 ; c/ 357 ; d/ 468
8/ Tổng tất cả các số lẻ nhỏ hơn 100 là:….. a/ 4900 ; b/ 2500 ; c/ 5000 ; d/ 2450

a/ 270cm ; b/ 300cm ; c/ 210cm ; d/ 240cm


* BÀI 1 : Điền số thích hợp: