Gốc > Mục:ĐỀ THI VIOLYMPIC > Mục:Đề kiểm tra lớp 5 > Mục:Năm học 2012-2013 >
title:Đề kiểm tra & đáp án vòng 1
date:07-09-2013
sender:Phạm Xuân Toạn
source:ViOlympic
type:doc
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2012 – 2013 (Đ1)
LỚP 5 – VÒNG 1
Họ và tên : ……………………………………….………………….….
BÀI 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần: (10đ)

BÀI 2: Chọn các giá trị bằng nhau: (10đ)

BÀI 3: Vượt chướng ngại vật: A/ Điền số thích hợp: (36đ)
1/ Tìm hai số biết tổng là 2009 và hiệu là 163 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
2/ Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số là 15 .Số đó là: ……………………
3/ Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 20 . Số đó là: …………
4/ Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 10 . Số đó là: …………
5/ Tìm STN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số là 12 . Số đó là: …………
6/ Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 215 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
7/ Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 419 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
8/ Tìm 2 số tự nhiên liên tiếp có tổng là 2009 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
9/ Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 338 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
10/ Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 694 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
11/ Tìm 2 số chẵn liên tiếp có tổng là 2010 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
12/ Tìm 2 số lẻ liên tiếp có tổng là 764 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
13/ Tìm 2 số lẻ liên tiếp có tổng là 1444 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
14/ Tìm 2 số lẻ liên tiếp có tổng là 2008 . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
15/ Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 2009 và giữa chúng có 5 số lẻ . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..
16/ Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 2011 và giữa chúng có 9 số chẵn . Số bé: ……...; Số lớn: …….…..
17/ Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 2009 và giữa chúng có 20 STN khác . Số bé: …….; Số lớn: …….
18/ Tìm 2 phân số có tổng là  và hiệu là  . Hai phân số đó là : ……….;…………..
19/ Tìm 2 phân số có tổng là  và hiệu là  . Hai phân số đó là : ……….;…………..
20/ Tìm 2 phân số có tổng là  và hiệu là  . Hai phân số đó là : ……….;…………..
21/ HCN có P = 120cm; D hơn R 8 cm . Tính R = ..................cm ; D = ......................cm.
22/ TBC hai số là 185; số lớn hơn số bé 24 đơn vị . Số bé: ………....; Số lớn: …….…..…
23/ Tìm 1 P/S, biết tổng TS và MS là 198 và P/S đó bằng  . Phân số đó là : ……………………
24/ Tìm 1 P/S, biết hiệu TS và MS là 86 và P/S đó bằng  . Phân số đó là : ……………………
25/ Tìm 2 số tự nhiên có tổng là 828 và giữa chúng có 15 STN khác . Số bé: …….; Số lớn: …….
26/ Trung bình cộng các số tự nhiên nhỏ hơn 99 là : ………………..
27/ Trung bình cộng các số tự nhiên liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; ….; 2013 là : ………………..
28/ Trung bình cộng các số lẻ nhỏ hơn 2012 là : ………………..
29/ Trung bình cộng các số chẵn có 2 chữ số là : ………………..
30/ Trung bình cộng các số lẻ có 3 chữ số là : ………………..
31/ Tìm STN lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 10 . Số đó là: …………
32/ Tìm STN lớn nhất có 3 chữ số mà tổng các chữ số là 15 . Số đó là: …………
33/ Tìm số tự nhiên B, biết số B lớn hơn trung bình cộng của số B và các số 98 ; 125 là 19 đơn vị. Số B là : ………………….
34/ Tìm số tự nhiên A, biết số A lớn hơn trung bình cộng của số A và các số 38 ; 45 ; 67 ; là 9 đơn vị. Số A là : ………………….
35/ Tìm số tự nhiên C, biết số C bé hơn trung bình cộng của số C và các số 68 ; 72 ; 99 là 14 đơn vị. Số A là : ………………….
36/ Một lớp học có 30 h/s có tuổi trung bình là 10 tuổi. Nếu tính cả cô giáo chủ nhiệm thì tuổi trung bình của 30 h/s và cô chủ nhiệm sẽ là 11 tuổi. Vậy tuổi của cô giáo chủ nhiệm là