Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5804617
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5727796
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3447838
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3193748
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140858
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2692786
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2627045
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2494800