Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5766022
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5296699
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3373684
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3175855
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3135964
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2677585
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2621952
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2433816